Pink School of Finance • View | News Events
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
วันเวลาเปิดคลาส CFA Restart รอบ Jan 2020 ล่าสุด

 

Jun 2020 - CFA Restart.jpg

 

Bundle Promotion Jun 2020

 

Jun 2020 - Bundle Pack 2.jpg  Jun 2020 - Bundle Pack 3.jpg

 

 CFA Restart Registration >> Click 

 

Boost Up Logo Program Overview : What is CFA Restart ?

 

หลักสุตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ CFA ในลักษณะเพิ่มประสิทธิภาพของผุ้เรียน (Boost Up Performance) สำหรับผู้ที่เคยลงสอบ CFA มาก่อนแต่คะแนนยังทำไม่ได้ตามเป้าและเคยอ่านเนื้อหาจบแล้ว อย่างน้อย 1 รอบ ลักษณะพิเศษของ CFA Restart คือ การตัดส่วนบรรยายสรุป (Lecture) ที่เคยทราบมาแล้วออกบางส่วนเพื่อ ประหยัดเวลา และมุ่งประเด็นไปที่การวิเคราะห์ ฝึกฝน เพิ่มเพื่อปิดจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนในการสอบครั้งต่อไปโดยเฉพาะ รอบการจัด CFA Restart สำหรับ CFA Level 2, 3 นั้นจะสามารถจัดได้ในรอบครึ่งปีแรก และ สำหรับ CFA Level 1 จะสามารถจัดได้ในรอบ ครึ่งปีหลังเป็นประจำทุกๆปี

 

 

Boost Up Logo CFA Restart Course Syllabus 

 

ก่อนเริ่มต้นเรียนโรงเรียนจะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเริ่มต้นทบทวนเนื้อหาด้วยตัวเอง และเมื่อ Class เริ่มเราจะเน้นไปที่ :

 

1. การวิเคราะห์คะแนนสอบรอบที่แล้วของแต่ละคนอย่างละเอียด รวมไปถึงคะแนน Mock Exam ช่วงก่อนสอบที่ผ่านมาเพื่อเน้นการฝึกฝนแบบฝึกหัดเฉพาะหัวข้อใหญ่ที่ยังทำไม่ได้เกิน 70% เป็นหลักและปิดจุดอ่อนหัวข้อที่ทำได้ต่ำกว่า 50%อย่างน้อยต้องทำให้ได้เกิน 50%ในรอบหน้า 

นักเรียนที่จะมาเรียนในคอร์สนี้จะต้องเปิดใจและกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดเพื่อทำการประเมินร่วมกับอาจารย์ในแง่ของความคาดหวัง ใน Part ที่เราคิดว่าเราทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับผลสอบจริงที่ออกมาซึ่งหากผลสอบไม่เป็นอย่างที่เรารู้สึก อาจารย์จะได้ช่วยประเมินออกมาว่านักเรียนมีความเข้าใจใดๆที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ อย่างไรหรือปัญหาอาจจะเกิดจากประเด็นอื่นๆประกอบกันแน่ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหา

 

 

2. การทบทวนความแม่นยำของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อทั้งสูตรคำนวณและ Concept โดยจะเน้นการถามตอบให้มากขึ้นเพื่อเช็คว่าแต่ละคนรู้จริงในหัวข้อนั้นๆหรือไม่จนกว่านักเรียนจะสามารถเรียบเรียงความคิดได้อย่างถูกต้อง และสามารถพูดได้เป็นฉากๆเห็นภาพใหญ่ และการเชื่อมโยงของเนื้อหา


 

3. เน้นฝึกฝนการทำโจทย์ จับเวลา และ ปรับ Mindset ให้สามารถรับความกดดัน เพื่อเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นรวมถึงลดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่อในลักษณะต่างๆ


 

4. วิธีการเตรียม Short Note และการบันทึกแบบฝึกหัดที่เคยทำมาแล้ว เพื่อให้สามารถเรียบเรียงความคิด ในแต่ละ topic ได้อย่างชัดเจน

 

5. สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ในแต่ละช่วงเวลาการเตรียมตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนสอบ

 

 

Boost Up Logo Who should take CFA Restart

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบ CFA Level 1, Level 2 และ Level 3 ที่เคยลงสอบมาแล้วยังไม่ผ่านเท่านั้น

 

 

Boost Up Logo Why CFA Restart is right for you ?

 

1. ดูแลใกล้ชิด จากอาจารย์ที่จะช่วยประเมินจุดบกพร่องของนักเรียนอย่างละเอียดและมุ่งแก้ไขปัญหารายบุคคล

 

2. ประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกใหม่อีกครั้ง เพราะเนื้อหาในหลักสูตร CFA อาจจะดูคลุมเครือสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยทำงานในสายการเงินซึ่งทำให้ยากต่อการประติดประต่อภาพและเกิดความเข้าใจที่แท้จริงสำหรับการนำไปใช้ในห้องสอบคำแนะนำของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จึงสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดควาเข้าใจที่แท้จริงในเนื้อหามากขึ้น ไม่ใช่แค่พยายามจำไปสอบ

 

3. เพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน เพราะนักเรียนมีโอกาสฝึกฝน ปรับสภาพจิตใจและพัฒนาเทคนิคของตนให้มีความพร้อมขึ้นตลอด 3 เดือนภายใต้การดูแลของอาจารย์

 

 

 CFA Restart Registration >> Click