Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  WorkshopAd_WorkshopAd.png

   

  One-DayCorporateWorkshop.png  Program Overview :

  One-Day Corporate Workshop เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเพื่อพนักงานองค์กร ที่กำลังมองหาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานด้านการเงินในระดับต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน 

  เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่สายการเงินในองค์กร หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่น ผู้ที่ต้องการปรับพื้นความรู้ทางด้านการเงินให้ตรงกับระดับการทำงานของตนเอง และ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาท มุมมองที่จำเป็นในด้านการเงิน ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้เติบโตต่อไป

  ความรู้ทางด้านการเงินนั้น มีส่วนช่วยให้พนักงานในฝ่ายงานต่าง  สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น พูดคุยเป็นภาษาเดียวกัน  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เสนอทางเลือกแก่ผู้บริหารระดับสูง  เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้ความรู้ด้านการเงินจึงเป็นทักษะที่สำคัญมาก ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้า และ ผู้บริหารงานระดับสูงในองค์กรต่าง 

  โดยกลุ่มเนื้อหาที่จะเรียนรู้และมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ได้แก่ :

  • เศรษฐศาสตร์ (Economics) : เข้าใจเศรษฐกิจภาพรวม นโยบายการเงิน การคลัง และผลกระทบต่อบริษัท

  • การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Reporting Analysis) เข้าใจข้อมูลทางด้านการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ การรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัดส่วนต่าง 

  • การเงินธุรกิจ (Corporate Finance) การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ ต้นทุนทางการเงิน การใช้ leverage การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ หุ้นส่วนทางธุรกิจและหุ้นส่วนทางการเงิน

  • ตราสารทุน (Equity) : การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการิเคราะห์บริษัท ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนบริษัที่ดีกับการลงทุนที่ดี ทำไมนักลงทุนถือซื้อตราสารทุน

  • ตราสารหนี้ (Fixed Income) : ประเภทการแหล่งเงินกู้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ ตราสารหนี้เบื้องต้น ตราสารหนี้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • การจัดทำรายงาน (Presentation / MD&A) : ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ มุมมองในอนาคต โอกาสและสิ่งท้าทาย

  One-DayCorporateWorkshop.png Program Structure :

  โครงสร้างของหลักสูตร One-Day Corporate Workshop

  หลักสูตร One-Day Corporate Workshop นี้แบ่งระดับการอบรมออกเป็นระดับโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปหรือเลือกเรียนเฉพาะระดับที่ตรงกับความต้องการของตนได้

  ระดับที่ 1 : Basic Finance For Staff 

  คอร์สระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เน้นไปที่ความเข้าใจเบื้องต้นของข้อมูลทางการเงินของบริษัท งบการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้สามารถเข้าใจและจัดทำการวิเคราะห์อย่างง่าย สำหรับโครงการลงทุนของบริษัทในรูปแบบต่างๆได้

  Basic Finance for Staff_Basic Finance for Staff.png

  View Course : Basic Finance for Staffs >> 

  ระดับที่ 2 : Essential Finance for Manager  

  คอร์สระดับผู้จัดการ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการและจัดทำรายงานนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ฝ่ายบริหารได้อย่างทันเวลา และ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและบริษัท จากปัจจัยภายนอก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมทางเลือกนำเสนอผู้บริหาร

  Essential Finace for Manager_Essential Finance for Manager.png

  View Course : Essential Finance for Managers >> 

  ระดับที่ 3 : Applied Finance For Executives

  คอร์สระดับผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมุลทางการเงินที่ชัดเจน และ สามารถ นำรายงานทางการเงินต่างๆไปใช้ในการบริหารงาน ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจความคาดหวังและสิ่งที่คาดหวังจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย (Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ต่อผู้บริหาร

  Applied-Finance-for-Executive.png

  View Course : Applied Finance for Executives >>

  One-DayCorporateWorkshop.png   Program Goals :

  เป้าหมายของหลักสูตร One-Day Corporate Workshop

  1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ที่ตนเองสนใจได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาในการอบรมไม่นาน

  2. ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในทักษะด้านการทำงานที่ตนเองมีเพิ่มขึ้น

  3. ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความครบถ้วนทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน สามารถยกระดับมาตราฐานการทำงานให้เป็นระดับสากลได้อย่างดี

  5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับงานที่ท้าทายมากขึ้นต่อไป 

  One-DayCorporateWorkshop.png  Program Advantages :

  ข้อดีของหลักสูตร One-Day Corporate Workshop

  1. การสอนมุ่งเน้นให้เห็นภาพใหญ่ และ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้

  2. เนื้อหาได้รับการออกแบบให้เหมาะกับระดับการทำงานของผู้เรียน สามารถเลือกเรียนคอร์สในระดับและ เนื้อหา ที่ตรงกับความสนใจและทักษะที่ตนเองต้องการได้ทันที

  3. เนื้อหาเน้นการทำงานจริง สามารถช่วยสร้างพื้นฐานความรู้และความมั่นใจในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

  4. เนื้อหาสั้นกระชับ ประหยัดเวลา สามารถเรียนให้จบภายใน 1 วัน (6 ชั่วโมง) (หรือ แบ่งเป็น 2-3 ครั้ง)

  5. สามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์เพื่อทำการจองห้องอบรมที่โรงเรียน หรือ จัดการอบรมภายในบริษัท และ สามารถจัดการเรียนแบบ Virtual Classroom ได้

  One-DayCorporateWorkshop.png วันเวลา และ สถานที่อบรม : 

   

  หลักสูตรของเรายังอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในเรื่องของวันเวลาอบรม โดยสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์เพื่อทำการจองห้องอบรมที่โรงเรียน หรือ จัดการอบรมภายในบริษัทของท่านและตารางการอบรมนั้น สามารถเลือกจัดเป็นแบบ 1 วัน หรือ แยกออกเป็นหลายวันตามความสะดวก

   

  One-DayCorporateWorkshop.pngเอกสารการอบรมและการบันทึกวีดีโอ :

   

  ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดทำเอกสารการอบรมในวันอบรม และ สามารถทำการบันทึกการเรียนการสอนเพื่อทบทวนย้อนหลังได้

   

  One-DayCorporateWorkshop.pngการนำเสนอการอบรม :

   

  การอบรมแบบเดี่ยว : 1 Session การบรรยาย (6 ชั่วโมง) ต่อท่าน

  การอบรมแบบกลุ่ม : การเสนอราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม และ สถานที่อบรม

   

  หมายเหตุ * หากมีการแจ้งความประสงค์ที่จะอบรมเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ระบุจากทางองค์กร ทางโรงเรียนจะจัดทำ Syllabus ส่งให้ทางองค์กรเพื่อพิจารณาก่อนเบื้องต้น ก่อนจะเสนอราคาอบรมเมื่อ Syllabus ได้รับการอนุมัติอีกครั้ง

   

   

   

   

  PrivateWorkshopAd.jpg

   

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Private Workshop On Demand

  Program Overview :

  Private Workshop on Demand เป็นหลักสูตรอบรมเนื้อหาทางการเงินระยะสั้น ที่สามารถจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวแก่นักเรียนที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในการอบรม

  สามารถอบรมเจาะลึกในหัวข้อที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในช่วงเวลาที่มีจำกัด หรือมีความเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็น

  >>>> 1. การเตรียมสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

  >>>> 2. การฝึกฝน เพิ่มความเข้าใจ และ เสริมความรู้ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล ที่จำเป็นต่อการทำงานในสายการเงิน

  >>>> 3. การเลือกอบรมเนื้อหาของคุณวุฒิทางการเงินที่ได้รับความนิยมต่างๆตามความสนใจ

  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมักต้องการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมสอบหรือการทำงาน หรือ อาจะเลือกเรียนเพื่อปูพื้นฐาน ปรับพื้นฐาน เตรียมตัวสำหรับการเรียนในหลักสูตรขั้นสูงอย่างเป็นทางการต่อไป

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Courses in the Program :

  การอบรมส่วนตัวลักษณะต่างๆในหลักสูตร Private Workshop on Demand มีดังนี้

  PrivateTutoring.png Private Tutoring (Master/Bachelor Degree) :

  คอร์สติวสอนวิชาการเงินส่วนตัว ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  PrivateTutoring.jpg

   

   

  PrivateTrainee.png Private Training (Financial Trainee):

  คอร์สติวสอนทักษะวิชาชีพการเงินส่วนตัว ระดับผู้ใหญ่วัยเริ่มต้นทำงาน หรือ เปลี่ยนสายงาน
   
   
   
  PrivateTraining.jpg
   
   
   

  PrivateCoaching.png Private Coaching (Financial Exams):

  คอร์สติวสอนตามเนื้อหาคุณวุฒิการเงินต่างๆส่วนตัว สำหรับผู้ที่สนใจ

   
  PrivateCoaching.jpg

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Program Goals :

  เป้าหมายของหลักสูตร Private Workshop on Demand

  >>>> 1. ผู้เรียนได้รับการอบรมที่ตรงตามเป้าหมาย ทันต่อเวลา และเป็นส่วนตัว

  >>>> 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสการอบรมในหัวข้อการเรียนรู้เฉพาะทางที่อาจหาตามสถาบัน หรือ ติวเตอร์ ที่เปิดสอนที่อื่นไม่ได้

  >>>> 3. ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจนในเนื้อหาการอบรม สามารถต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  >>>> 4. ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำงาน ผ่านการถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีทั้งประสบการณ์การสอนและการทำงาน

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png Program Advantages :

  ข้อดีของหลักสูตร Private Workshop on Demand

  >>>> + สามารถจัดการอบรมในหัวข้อเฉพาะที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กระชั้นชิดได้ตามความเหมาะสม

  >>>> + สามารถอธิบายสรุปเนื้อหาให้สั้น กระชับ โดยไม่เสียเวลา ทำให้ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปในการเรียน

  >>>> + สามารถจัดอบรมได้ทั้งแม้อยู่ต่างประเทศ หรือ ต่างจังหวัด ผ่าน Virtual Classroom

  >>>> + สามารถจัดอบรมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ด้วยภาษาไทยในสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง

  >>>> + สามารถจัดอบรมเนื้อหาได้ทุกระดับ ทั้งระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

  >>>> + ช่วยลดความกังวลในการเรียนรู้ และ เพิ่มกำลังใจให้กับนักเรียนผ่านการให้คำปรึกษาส่วนตัวที่มีประโยชน์

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png ลักษณะการอบรมของ Private Workshop On Demand

   

  การอบรมนี้ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์ในการอบรมเบื้องต้นให้อาจารย์ ก่อนจะมีการออกแบบ Syllabus และเสนอจำนวนชั่วโมงเรียน ตามวัตถุประสงค์การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไป การอบรมนี้จึงมีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ และ มุ่งอบรมให้ในแนวทางการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียน นอกจากนี้การนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ และ ราคา นั้น สามารถจัดทำให้ได้ในกรณีเร่งด่วน หากมีความจำเป็นในการใช้งาน โดยมีขั้นต่ำการจองเวลาอบรมอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 

   

   

  จำนวนวันการอบรมจะไม่จำกัด โดยจะเน้นจัดการอบรมตามวันเวลาที่เหมาะสม และ หักเครดิตชั่วโมงจนครบเวลา

   

   

  PrivateWorkshopOnDemand.png ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Private Workshop On Demand

   

   

  ราคามาตราฐานเริ่มต้น ต่อ 1 ท่าน 9,000 บาท / 3 ชั่วโมง , 15,000 บาท / 6 ชั่วโมง และ 18,000 บาท / 10 ชั่วโมง การเสนอราคาจะนำส่งพร้อมกับ Syllabus ที่ได้รับการอนุมัติ

   

   

  โปรดติดต่อครูพิ้งที่ Line Official @Pinkschools เพื่อการเสนอราคา พร้อม Syllabus ที่เหมาะสม และ ส่วนลดเพิ่มเติมหากจำนวนชั่วโมงมีมากกว่าที่ระบุ