Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  << Previous : Essential Finance for Managers                                       Next : Private Workshop on Demand >>

   

   

   

  Applied-Finance-for-Executive.png

   

   

  หลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน และ สามารถ นำรายงานทางการเงินต่างๆไปใช้ในการบริหารงาน ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารงานภาพรวมของผู้เกี่ยวข้องของบริษัท

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png Course Overview :

   

   

  หลักสูตรอบรมระยะสั้น 1 วัน สำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนและ สามารถ นำรายงานทางการเงินต่างๆไปใช้ในการบริหารงาน ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารงานภาพรวมของผู้เกี่ยวข้องของบริษัท

   

   

  >>>> 1. สามารถตีความและนำข้อมูลรายงาน ไปใช้เพื่อวางนโยบายและทิศทางบริษัท

  >>>> 2. เข้าใจอัตราส่วน Dupont เพื่อใช้ในการติดตามการบริหารงาน

  >>>> 3. เข้าใจข้อดีและข้อเสียของหุ้นส่วนทางการเงิน และ หุ้นส่วนทางกลยุทธ์  

  >>>> 4. เข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ การควบรวมกิจการ ทางเลือกของการจ่ายชำระแบบต่างๆ 

  >>>> 5. เข้าใจความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และธนาคาร

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png Course Advantages :

  ข้อดีของคอร์ส Applied Finance for Executives

   

   

  >>>> + สามารถช่วยสรุปสาระสำคัญได้ในเวลาอันสั้น ถึงแม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานการเรียนวิชาการเงินมา

  >>>> มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาอบรม เน้นการให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์

  >>>> สะดวก สามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์ได้ทันที

  >>>> + สามารถจัดการเรียนแบบ In-House หรือ  Virtual Classroom ได้

  >>>> สามารถเลือกจัดเป็นแบบ 1 วัน หรือ แยกออกเป็นหลายวัน

  >>>> + สามารถจัดอบรมได้ทั้งแบบส่วนตัว กลุ่มย่อย และ กลุ่มใหญ่

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png Enrollment Policy : Who Is Suitable To Take  Applied Finance for Executives

   

   

  กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้อำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่, ผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการปรับพื้นความรู้ทางการเงินให้ได้มาตราฐานการทำงานในระดับสากล เพื่อให้สามารถเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และ ตัดสินใจบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png Course Goal : เป้าหมายของการจัดหลักสูตร Applied Finance for Executives

   

   

  >>>> 1. ผู้บริหารในฝ่ายงานต่าง สามารถตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลลัพท์ที่จะได้ในภาพรวมระดับบริษัท ติดตามผลงานได้อย่างตรงประเด็น รวมไปถึงเข้าใจความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อปรับแผนงาน และวางนโยบายให้สอดคล้อง

   

  >>>> 2. ผู้บริหารในฝ่ายการเงินและบัญชี สามารถชี้แนะแนวทางเพื่อปรับปรุง วางแผนงานปัจจุบันให้กับฝ่ายงานต่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงการวางแผนงานการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และทางเลือกในการลงทุนธุรกิจประเภทต่าง ที่เหมาะสม

   

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png ลักษณะการอบรมของ Applied Finance For Executives

   

  การอบรมนี้จะออกแบบ Syllabus เพื่อนำเสนอและสรุปจำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ ให้กับทางผู้สนใจเข้าอบรม แต่อย่างไรก็ดี การอบรมนี้สามารถซื้อชั่วโมงพื้นฐานได้ แบ่งเป็น 3มีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ และ มุ่งอบรมให้ ในแนวทางการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ดังนั้น ในการนำเสนอเนื้อหา และ ราคา หากมีความประสงค์ผู้เข้าอบรมจะสามารถแจ้งอาจารย์ผุ้สอนให้ทำการปรับปรุงหัวข้อให้มีความเฉพาะเจาะจงกับรูปแบบธุรกิจที่ต้องการเข้าอบรมมากขึ้นได้  รวมถึง การเพิ่มเติม Case Study และ การใช้ข้อมูลจากธุรกิจในการช่วยทำการวิเคราะห์ ก่อนทำการอนุมัติ Syllabus และ ใบเสนอราคา

   

   

  นอกจากนี้ การอบรมนี้ สามารถปรับ Syllabus เพื่อเลือกให้เป็นการอบรมที่เพิ่มเติมชั่วโมงแบบ Bundle ร่วมกับการอบรมจาก Syllabus ในระดับที่ต่ำกว่าได้

   

   

  AppliedFinanceforManagement LOGO White.png ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Applied Finance For Executives

   

   

  ราคามาตราฐาน ต่อ 1 ท่าน 18,000 บาท / 6 ชั่วโมง การเสนอราคาจะนำส่งพร้อมกับ Syllabus ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดติดต่อครูพิ้งที่ Line Official @Pinkschools เพื่อการเสนอราคาอบรมแบบกลุ่ม