Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  << Previous : Basic Finance for Staffs                                                   Next : Applied Finance for Executives >>

   

   

  Essential Finace for Manager_Essential Finance for Manager.png

   

   

  หลักสูตรอบรม 1 วัน สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการทุกฝ่าย ให้เกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ สามารถติดตามผลการดำเนินการและจัดทำรายงานนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ฝ่ายบริหารได้อย่างทันเวลา และ เกิดประโยชน์สูงสุด

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png Course Overview :

   

   

  หลักสูตรมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับพนักงานระดับผู้จัดการทุกฝ่ายให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการและจัดทำรายงานนำเสนอข้อมูลที่สำคัญให้แก่ฝ่ายบริหารได้อย่างทันเวลา และ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   

   

  >>>> 1. เข้าใจถึงภาพรวมของต้นทุนการเงินบริษัท แนวทางการจัดการต้นทุนการเงิน และ การบริหารโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม

  >>>> 2. เข้าใจหลักการจัดทำงบประมาณ และ การประมาณการ 

  >>>> 3. ทราบถึงเครื่องมือในการประเมิน และ การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อสามารถวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เทียบกับเป้าหมาย

  >>>> 4. เรียนรู้การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในหลากหลายรูปแบบ จำลองการวิเคราะห์และผลกระทบในกรณีต่างๆที่อาจะเกิดขึ้น

  >>>> 5. เรียนรู้การควบคุมดูแลหน่วยธุรกิจด้วยตัวชี้วัดสำคัญทางการเงิน และเข้าใจผลกระทบจากนโยบายมหภาค ทั้งการเงินและการคลัง

  >>>> 6. เรียนรู้การจัดทำรายงานทางการเงิน และ รายงานรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร 

  >>>> 7. เรียนรู้การสร้างรายงาน คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบต่างๆ

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png Course Advantages :

  ข้อดีของคอร์ส Essential Finance for Manager

   

   

  >>>> สามารถช่วยปรับพื้นฐานความรู้ และ เชื่อมโยงความสำคัญของข้อมูลในภาพใหญ่

  >>>> มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาอบรม เน้นการประยุกต์เพื่อทำงานจริงในบริษัท

  >>>> สะดวก สามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์ได้ทันที

  >>>> + สามารถจัดการเรียนแบบ In-House หรือ  Virtual Classroom ได้

  >>>> สามารถเลือกจัดเป็นแบบ 1 วัน หรือ แยกออกเป็นหลายวัน

  >>>> + สามารถจัดอบรมได้ทั้งแบบส่วนตัว กลุ่มย่อย และ กลุ่มใหญ่

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png Who Is Suitable To Take Essential Finance for Manager 

   

   

  กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้จัดการ ถึง ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเสริมทักษะ ต่อยอดความรู้ เพื่อการทำงานเนื่องจากไม่เคยเรียนจบการเงินมาโดยตรง

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png เป้าหมายของการจัดหลักสูตร Essential Finance for Manager

   

   

  >>>> 1. พนักงานในฝ่ายงานต่าง สามารถติดตามผลงานตนเอง เปรียบเทียบเป้าหมาย และคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ที่อาจมีผลกระทบต่อฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

   

  >>>> 2. พนักงานในฝ่ายการเงินและบัญชี สามารถจัดทำรายงานที่เหมาะสม ให้กับผู้บริหาร บริหารต้นทุนทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอย่างเหมาะสม นำเสนอทางเลือกการแก้ปัญหาจากปัจจัยผลกระทบได้อย่างครบถ้วน

   

   

   

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png ลักษณะการอบรมของ Essential Finance For Manager

   

  การอบรมนี้จะมี Syllabus มาตราฐานตามระดับความรู้ 6 ชั่วโมง ที่พร้อมเสนอให้กับทางพนักงานผู้สนใจเข้าอบรมเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ดี การอบรมนี้มีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ และ มุ่งอบรมให้ ในแนวทางการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ดังนั้น ในการนำเสนอเนื้อหา และ ราคา หากมีความประสงค์ผู้เข้าอบรมจะสามารถแจ้งอาจารย์ผุ้สอนให้ทำการปรับปรุงหัวข้อให้มีความเฉพาะเจาะจงกับรูปแบบธุรกิจที่ต้องการเข้าอบรมมากขึ้นได้  รวมถึง การเพิ่มเติม Case Study และ การนำเสนอผลงานการเรียนรู้จริงให้กับผู้บริหาร ก่อนทำการอนุมัติ Syllabus และ ใบเสนอราคา

   

   

  นอกจากนี้ การอบรมนี้ สามารถปรับ Syllabus เพื่อเลือกให้เป็นการอบรมที่เพิ่มเติมชั่วโมงแบบ Bundle ร่วมกับการอบรมจาก Syllabus ในระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าได้ 

   

   

  EssentialFinanceForManager LOGO White.png  ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Essential Finance For Manager

   

   

  ราคามาตราฐาน ต่อ 1 ท่าน 18,000 บาท / 6 ชั่วโมง การเสนอราคาจะนำส่งพร้อมกับ Syllabus ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดติดต่อครูพิ้งที่ Line Official @Pinkschools เพื่อการเสนอราคาอบรมแบบกลุ่ม