Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  << Previous : About One Day Corporate Workshop                              Next : Essential Finance for Manager >>

   

   

  Basic Finance for Staff_Basic Finance for Staff.png

   

  หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่ดี เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัท งบการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้สามารถเข้าใจและจัดทำการวิเคราะห์อย่างง่าย สำหรับโครงการลงทุนของบริษัทในรูปแบบต่างๆได้

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  Course Overview :

   

   

  หลักสูตรจะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่ดีเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินต่างๆรวมทั้งเพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจและจัดทำการวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับโครงการลงทุนของบริษัทในรูปแบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   

   

  >>>> 1. เข้าใจถึงความแตกต่างของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายการเงิน

  >>>> 2. เข้าใจศัพท์เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆในฝ่ายงานบัญชีและการเงิน

  >>>> 3. เข้าใจงบการเงินหลักทั้งสามชนิด และ การเข้าใจความสัมพันธ์ของงบการเงินทั้งสามตัวสำคัญ

  >>>> 4. สร้างความคุ้นเคยกับอัตราส่วนทางการเงิน และ เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ

  >>>> 5. ฝึกฝนการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดสำหรับโครงการลงทุน

  >>>> 6. เข้าใจการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

  >>>> 7. เรียนรู้การจัดทำงบประมาณประจำไตรมาสและประจำปี

  >>>> 8. เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility)

   

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  Course Advantages :

  ข้อดีของคอร์ส Basic Finance for Staff

   

   

  >>>> + สามารถช่วยปูพื้นฐานได้ในเวลาอันสั้นถึงแม้ไม่มีพื้นฐานการเรียนวิชาการเงินมา

  >>>> + มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาอบรม เน้นการประยุกต์เพื่อทำงานจริงในบริษัท

  >>>> สะดวก สามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์ได้ทันที

  >>>> + สามารถจัดการเรียนแบบ In-House หรือ  Virtual Classroom ได้

  >>>> สามารถเลือกจัดเป็นแบบ 1 วัน หรือ แยกออกเป็นหลายวัน

  >>>> + สามารถจัดอบรมได้ทั้งแบบส่วนตัว กลุ่มย่อย และ กลุ่มใหญ่

   

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  Enrollment Policy : Who Is Suitable To Take  Basic Finance for Staff 

   

   

  กลุ่มผู้เข้าอบรม : พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ จนถึงระดับ ผู้จัดการ ที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้และเสริมทักษะ เพื่อการทำงานเนื่องจากไม่เคยเรียนจบมาโดยตรง

   

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  Course Goal : เป้าหมายของการจัดหลักสูตร Basic Finance for Staff

   

   

   

  >>>> 1. พนักงานในฝ่ายงานต่าง สามารถสื่อสาร กิจกรรมต่าง ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ออกมาเป็นตัวเลขการเงิน เพื่อทราบถึงผลกระทบและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

   

   

  >>>> 2. พนักงานในฝ่ายการเงินและบัญชี เข้าใจหลักการของงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากฝ่ายต่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์ และจัดทำรายงานที่เหมาะสมต่อไป

   

   

   

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  ลักษณะการอบรมของ Basic Workshop On Demand

   

  การอบรมนี้จะมี Syllabus มาตราฐานตามระดับความรู้ 6 ชั่วโมง ที่พร้อมเสนอให้กับทางพนักงานผู้สนใจเข้าอบรมเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ดี การอบรมนี้มีความยืดหยุ่นในการนำเสนอ และ มุ่งอบรมให้ ในแนวทางการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ดังนั้น ในการนำเสนอเนื้อหา และ ราคา หากมีความประสงค์ผู้เข้าอบรมจะสามารถแจ้งอาจารย์ผุ้สอนให้ทำการปรับปรุงหัวข้อให้มีความเฉพาะเจาะจงกับรูปแบบธุรกิจที่ต้องการเข้าอบรมมากขึ้นได้  รวมถึง การเพิ่มเติม Case Study และ การนำเสนอผลงานการเรียนรู้จริงให้กับผู้บริหาร ก่อนทำการอนุมัติ Syllabus และ ใบเสนอราคา

   

   

  นอกจากนี้ การอบรมนี้ สามารถปรับ Syllabus เพื่อเลือกให้เป็นการอบรมที่เพิ่มเติมชั่วโมงแบบ Bundle ร่วมกับการอบรมจาก Syllabus ในระดับที่สูงขึ้นได้ 

   

   

  BasicFinanceforStaff LOGO White.png  ค่าใช้จ่ายในการอบรมของ Basic Workshop On Demand

   

   

  ราคามาตราฐาน ต่อ 1 ท่าน 15,000 บาท / 6 ชั่วโมง การเสนอราคาจะนำส่งพร้อมกับ Syllabus ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดติดต่อครูพิ้งที่ Line Official @Pinkschools เพื่อการเสนอราคาอบรมแบบกลุ่ม