Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  CFA Advance Logo

   

   

  อาจารย์ผู้สอน :

   

   

   

    CFA Level 1 : อาจารย์สายชลี ลิ่มอภิชาต, CFA                      

    View Lecturer Profile <<

     
  ระยะเวลา และ
  เนื้อหาการอบรม :

    อบรม 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 63 - 30 พ.ค. 63   

    ตารางอบรม : วันพุธ : 19.00 น. - 21.00 น. / วันเสาร์ : 13.00 น - 17.00 น 

    Download Class Schedule Level I June 2020 (1 Feb - 30 May 2020)

     

  จำนวน

  ผู้เรียนสูงสุด :    

    20-30 คนต่อคลาส
     
  อุปกรณ์ที่ต้องนำ
  มาเข้าเรียน :
   เครื่องคิดเลข Texas Instrument รุ่น TI BA II Plus (สั่งซื้อได้ที่นี่) หรือ TI BA II    Professional
     
  สถานที่เรียน :

    Work Loft Silom อาคาร NST One ชั้น 5 | สถานี BTS ศาลาแดง | MRT สีลม

     
  เงื่อนไข
  การสมัครเรียน :
     1. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีขึ้นไป 
     2. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ลงสมัครสอบ CFA รอบที่ตรงกับการอบรมเท่านั้น
     3. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมเกิน 70% ของเวลาอบรมทั้งหมด 
   
     

  หมดเขต

  รับสมัคร :

    11 มี.ค. 63 (ตรงกับ Deadline สุดท้ายของการรับสมัครสอบ CFA รอบ June 2020)
     
  ราคานักเรียนใหม่:  
     
     นักเรียนใหม่ CFA Level 1 (Live Course​ + Online Video ) 52,000 บาท            
         
     
  ราคานักเรียนเก่า :

     นักเรียนเก่า CFA Level 1 (Live Course + Online Video) 49,000 บาท

     

  เงื่อนไขการ

  ชำระเงิน :    

     โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต VISA 
     
  ธนาคาร :    กสิกรไทย สาขา รัชดาภิเษก 15
     
  ชื่อบัญชี :    น.ส. ชมพูนุช สถาวรมณี
     
  ประเภทบัญชี :    ออมทรัพย์
     
  เลขที่บัญชี :    766-2-06389-9
     


  สนใจทราบขั้นตอนการสมัครเรียน คลิก>>

  หมายเหตุ

  *ราคาค่าเล่าเรียนไม่รวมเครื่องคิดเลข และ ไม่สามารถคืนเงินได้ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง 30% ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนอาจพิจารณาให้เข้าเรียนซ้ำได้ในรอบต่อไป เป็นรายบุคคล ภายในเงื่อนไขการสมัครเรียนเดียวกัน คือต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบ CFA ในรอบที่ตรงกับการอบรม*

   

   

  CFA Advance Logo

   

   

  อาจารย์ผู้สอน :

   

   

   

    CFA Level 2 : อาจารย์สานุพัฐ รัตนมโนชัย, CFA   

    View Lecturer Profile <<

     
  ระยะเวลา และ
  เนื้อหาการอบรม :

    อบรม 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 63 - 30 พ.ค. 63   

    ตารางอบรม : วันพฤหัส : 19.00 น. - 21.00 น. / วันเสาร์ : 13.00 น - 17.00 น 

    Download Class Schedue Level II June 2020 (1 Feb - 30 Jun 2020)

     

  จำนวน

  ผู้เรียนสูงสุด :    

    20-30 คนต่อคลาส
     
  อุปกรณ์ที่ต้องนำ
  มาเข้าเรียน :
   เครื่องคิดเลข Texas Instrument รุ่น TI BA II Plus (สั่งซื้อได้ที่นี่) หรือ TI BA II    Professional
     
  สถานที่เรียน :

    Work Loft Silom อาคาร NST One ชั้น 5 | สถานี BTS ศาลาแดง | MRT สีลม  

     
  เงื่อนไข
  การสมัครเรียน :
     1. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน CFA Exam Level II
     2. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ลงสมัครสอบ CFA รอบที่ตรงกับการอบรมเท่านั้น
     3. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมเกิน 70% ของเวลาอบรมทั้งหมด 
    
     

  หมดเขต

  รับสมัคร :

    11 มี.ค. 63 (ตรงกับ Deadline สุดท้ายของการรับสมัครสอบ CFA รอบ June 2020)
     
  ราคานักเรียนใหม่:  
     
    นักเรียนใหม่ CFA Level 2 (Live Course​ + Online Video ) 55,000 บาท  
    
     
     
  ราคานักเรียนเก่า:

     นักเรียนเก่า CFA Level 2 (Live Course + Online Video) 52,000 บาท

     

  เงื่อนไขการ

  ชำระเงิน :    

     โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต VISA 
     
  ธนาคาร :    กสิกรไทย สาขา รัชดาภิเษก 15
     
  ชื่อบัญชี :    น.ส. ชมพูนุช สถาวรมณี
     
  ประเภทบัญชี :    ออมทรัพย์
     
  เลขที่บัญชี :    766-2-06389-9
     


  สนใจทราบขั้นตอนการสมัครเรียน คลิก>>

  หมายเหตุ

  *ราคาค่าเล่าเรียนไม่รวมเครื่องคิดเลข และ ไม่สามารถคืนเงินได้ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง 30% ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนอาจพิจารณาให้เข้าเรียนซ้ำได้ในรอบต่อไป เป็นรายบุคคล ภายในเงื่อนไขการสมัครเรียนเดียวกัน คือต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบ CFA ในรอบที่ตรงกับการอบรม*

   

   

  CFA Advance Logo

   

   

  อาจารย์ผู้สอน :

   

   

   

   

    CFA Level 3 : อาจารย์ ปิยะ โอฬารริกสุภัค, CFA                       

    View Lecturer Profile <<

     
  ระยะเวลา และ
  เนื้อหาการอบรม :

    อบรม 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 63 - 30 พ.ค. 63   

    ตารางอบรม : วันอังคาร : 19.00 น. - 21.00 น. / วันเสาร์ : 9.00 น - 12.00 น 

    Download Class Schedule Level III June 2020 (1 Feb - 30 Jun 2020)

     

  จำนวน

  ผู้เรียนสูงสุด :    

    20 คนต่อคลาส
     
  อุปกรณ์ที่ต้องนำ
  มาเข้าเรียน :
   เครื่องคิดเลข Texas Instrument รุ่น TI BA II Plus (สั่งซื้อได้ที่นี่) หรือ TI BA II    Professional
     
  สถานที่เรียน :

    Pacific City Club อาคาร Two Pacific Place ชั้น 28 | สถานี BTS นานา

    Work Loft Silom อาคาร NST One ชั้น 5 | สถานี BTS ศาลาแดง | MRT สีลม 

     
  เงื่อนไข
  การสมัครเรียน :
     1. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน CFA Exam Level III
     2. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่ลงสมัครสอบ CFA รอบที่ตรงกับการอบรมเท่านั้น
     3. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเข้าอบรมเกิน 70% ของเวลาอบรมทั้งหมด 
    
     

  หมดเขต

  รับสมัคร :

    11 มี.ค. 63 (ตรงกับ Deadline สุดท้ายของการรับสมัครสอบ CFA รอบ June 2020)
     
  ราคานักเรียนใหม่:  
     
     นักเรียนใหม่ CFA Level 3 (Live Course​ + Online Video ) 55,000 บาท
     
     
  ราคานักเรียนเก่า:

     นักเรียนเก่า CFA Level 3 (Live Course + Online Video) 52,000 บาท

     

  เงื่อนไขการ

  ชำระเงิน :    

     โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต VISA 
     
  ธนาคาร :    กสิกรไทย สาขา รัชดาภิเษก 15
     
  ชื่อบัญชี :    น.ส. ชมพูนุช สถาวรมณี
     
  ประเภทบัญชี :    ออมทรัพย์
     
  เลขที่บัญชี :    766-2-06389-9
     


  สนใจทราบขั้นตอนการสมัครเรียน คลิก>>

  หมายเหตุ

  *ราคาค่าเล่าเรียนไม่รวมเครื่องคิดเลข และ ไม่สามารถคืนเงินได้ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง 30% ของเวลาเรียนทั้งหมด โรงเรียนอาจพิจารณาให้เข้าเรียนซ้ำได้ในรอบต่อไป เป็นรายบุคคล ภายในเงื่อนไขการสมัครเรียนเดียวกัน คือต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบ CFA ในรอบที่ตรงกับการอบรม*