Pink School of Finance • View | Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

    CFA Starter Logo

   

  Basic Logo Class Schedule 

   

  >> Download CFA Starter Class Schedule Jan 2020 ~ update.pdf <<

  รอบ Jan 2020 ระยะเวลาเรียน 1 เดือน

  เรียนวันเสาร์ที่ 4, 11, 18 และ 25 ม.ค. 63

  เรียนเวลา 9.00 น - 16.30 น

   

  Basic Logo Type of Course: Basic with Application Focus

   

  เป็นคอร์สเพื่อการปูพื้นความรู้การเงินเชิงประยุกต์ใช้งาน ที่อ้างอิงจากหลักสูตร Chartered Financial Analyst จากสถาบัน CFA Institute สหรัฐอเมริกา

   

  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง คอร์สเรียนสด (Live Course) และ คอร์สแบบ Online 

   

  Basic Logo Location 

   

  Live Course : ชั้น 5 อาการ NST One , BTS ศาลาแดง | MRT สีลม 

     

  Online Course : การเรียนออนไลน์ นักเรียนสามารถเรียนแบบควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน โดยสามารถเรียนสดผ่าน Facebook Live และสามารถเรียนย้อนหลังผ่านการ Log In ใน www.pinkschools.com  หลังจากลงทะเบียนและได้รับ Username และ Password เรียบร้อย

        

  Basic Logo Course Fee 

   

  Live Course : ราคา 28,000 บาท

  Online Course : ราคา 28,000 บาท

   

  หมายเหตุ *ราคาค่าเล่าเรียนไม่รวมเครื่องคิดเลข และ ไม่สามารถคืนเงินได้