Pink School of Finance • Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  Corporate Workshop

   

  Corporate Workshop Icon2 Workshop Overview  :

   

  หลักสูตรอบรมแนวใหม่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานองค์กรที่กำลังมองหาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการเงินที่ตรงกับระดับการทำงานของตนเองโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนสามารถเลือกอบรมจากหลักสูตรหัวข้อที่ตรงกับระดับงานของตน หรือ เจาะจงระบุหัวข้อที่ต้องการอบรมเจาะลึกได้ทั้งสองแบบ

   

  Corporate Workshop Icon2 วันเวลา และ สถานที่อบรม : 

   

  หลักสูตรของเรายังอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในเรื่องของวันเวลาอบรม โดยสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกที่ตรงกับอาจารย์เพื่อทำการจองห้องอบรมที่โรงเรียน หรือ จัดการอบรมภายในบริษัทของท่านและตารางการอบรมนั้น สามารถเลือกจัดเป็นแบบ 1 วัน หรือ แยกออกเป็นหลายวันตามความสะดวก

   

   

  Corporate Workshop Icon2 เอกสารการอบรมและการบันทึกวีดีโอ :

   

  ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดทำเอกสารการอบรมในวันอบรม และ จัดทำ Log In เพื่อเข้าชมวีดีโอการอบรมย้อนหลังภายในเวลา 6 เดือนหลังการอบรม ให้กับนักเรียนทุกท่าน

   

   

  Corporate Workshop Icon2 ค่าใช้จ่ายการอบรม :

   

  การอบรมแบบเดี่ยว : ราคา18,000 สำหรับ Session 1 วัน (6 ชั่วโมง) ต่อท่าน

  การอบรมแบบกลุ่ม : การเสนอราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม และ สถานที่อบรม

   

  หมายเหตุ * หากมีการแจ้งความประสงค์ที่จะอบรมตามหัวข้อที่ระบุจากทางองค์กร ทางโรงเรียนจะจัดทำ Syllabus ส่งให้ทางองค์กรเพื่อพิจารณาก่อนเบื้องต้น ก่อนจะเสนอราคาอบรมเมื่อ Syllabus ได้รับการอนุมัติ

   

  Corporate Workshop Icon2 View Courses :

   

  Basic Finance for Staffs >> 

   

  Essential Finance for Managers >> 

   

  Applied Finance for Executives >>

   

  Workshop on Demand >>