Pink School of Finance • Courses
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :

   

  CFA Restart Logo

   

  Boost Up Logo Program Overview : What is CFA Restart ?

   

  หลักสุตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ CFA ในลักษณะเพิ่มประสิทธิภาพของผุ้เรียน (Boost Up Performance) สำหรับผู้ที่เคยลงสอบ CFA มาก่อนแต่คะแนนยังทำไม่ได้ตามเป้าและเคยอ่านเนื้อหาจบแล้ว อย่างน้อย 1 รอบ ลักษณะพิเศษของ CFA Restart คือ การตัดส่วนบรรยายสรุป (Lecture) ที่เคยทราบมาแล้วออกบางส่วนเพื่อ ประหยัดเวลา และมุ่งประเด็นไปที่การวิเคราะห์ ฝึกฝน เพิ่มเพื่อปิดจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนในการสอบครั้งต่อไปโดยเฉพาะ รอบการจัด CFA Restart สำหรับ CFA Level 2, 3 นั้นจะสามารถจัดได้ในรอบครึ่งปีแรก และ สำหรับ CFA Level 1 จะสามารถจัดได้ในรอบ ครึ่งปีหลังเป็นประจำทุกๆปี

   

  Boost Up Logo CFA Restart Introductory Video

   

   

   

  Boost Up Logo CFA Restart Course Syllabus 

   

  ก่อนเริ่มต้นเรียนโรงเรียนจะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเริ่มต้นทบทวนเนื้อหาด้วยตัวเอง และเมื่อ Class เริ่มเราจะเน้นไปที่ :

   

  1. การวิเคราะห์คะแนนสอบรอบที่แล้วของแต่ละคนอย่างละเอียด รวมไปถึงคะแนน Mock Exam ช่วงก่อนสอบที่

  ผ่านมาเพื่อเน้นการฝึกฝนแบบฝึกหัดเฉพาะหัวข้อใหญ่ที่ยังทำไม่ได้เกิน 70% เป็นหลักและปิดจุดอ่อนหัวข้อที่ทำได้

  ต่ำกว่า 50%อย่างน้อยต้องทำให้ได้เกิน 50%ในรอบหน้า นักเรียนที่จะมาเรียนในคอร์สนี้จะต้องเปิดใจและกรอก

  แบบฟอร์มอย่างละเอียดเพื่อทำการประเมินร่วมกับอาจารย์ในแง่ของความคาดหวัง ใน Part ที่เราคิดว่าเราทำได้ดี

  เมื่อเปรียบเทียบกับผลสอบจริงที่ออกมาซึ่งหากผลสอบไม่เป็นอย่างที่เรารู้สึก อาจารย์จะได้ช่วยประเมินออกมา

  ว่านักเรียนมีความเข้าใจใดๆที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ อย่างไรหรือปัญหาอาจจะเกิดจากประเด็นอื่นๆประกอบกันแน่

  เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการค้นหา

   

   

  2. การทบทวนความแม่นยำของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อทั้งสูตรคำนวณและConcept โดยจะเน้นการ Interaction

  ถามตอบ ให้มากขึ้นเพื่อเช็คว่าแต่ละคนรู้จริงในหัวข้อนั้นๆรึเปล่า จนกว่านักเรียน จะสามารถเรียบเรียงความคิด

  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถพูดได้เป็นฉากๆ เห็นภาพใหญ่ และการเชื่อมโยงของเนื้อหา


   

  3. เน้นฝึกฝนการทำโจทย์ จับเวลา และ ปรับ Mindset ให้สามารถรับความกดดัน เพื่อเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ

  บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นรวมถึงลดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่อในลักษณะต่างๆ


   

  4. วิธีการเตรียม Short Note และการบันทึกแบบฝึกหัดที่เคยทำมาแล้ว เพื่อให้สามารถเรียบเรียงความคิด

  ในแต่ละ topic ได้อย่างกระจ่างชัด

   

  5. สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ในแต่ละช่วงเวลาการเตรียมตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนสอบ

   

   

  Boost Up Logo Who should take CFA Restart

   

  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบ CFA Level 1, Level 2 และ Level 3 ที่เคยลงสอบมาแล้วยังไม่ผ่านเท่านั้น

   

   

  Boost Up Logo Why CFA Restart is right for you ?

   

  1. ดูแลใกล้ชิด จากอาจารย์ที่จะช่วยประเมินจุดบกพร่องของนักเรียนอย่างละเอียดและมุ่งแก้ไขปัญหารายบุคคล

   

  2. ประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกใหม่อีกครั้ง เพราะเนื้อหาในหลักสูตร CFA อาจจะดูคลุมเครือสำหรับนักเรียน

  ที่ไม่เคยทำงานในสายการเงินซึ่งทำให้ยากต่อการประติดประต่อภาพและเกิดความเข้าใจที่แท้จริงสำหรับการ

  นำไปใช้ในห้องสอบ คำแนะนำของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จึงสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดควาเข้าใจที่แท้จริง

  ในเนื้อหามากขึ้น ไม่ใช่แค่พยายามจำไปสอบ

   

  3. เพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน เพราะนักเรียนมีโอกาสฝึกฝน ปรับสภาพจิตใจและพัฒนาเทคนิคของตนให้มี

  ความพร้อมขึ้นตลอด 3 เดือนภายใต้การดูแลของอาจารย์