Pink School of Finance • View | Aboutus
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
Mission and Philosophy

 

The Founding Mission of Our School

 

 

 

 

Who we are 

 

เราคือสถาบันอบรมหลักสูตรการเงินระดับโลกแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย ก่อตั้งโดย ครูพิ้ง (ชมพูนุช โอฬารริกสุภัค, CFA) และ อาจารย์ปิยะ (ปิยะ โอฬารริกสุภัค , ​CFA) ผู้มีทั้งประสบการณ์ในการเตรียมสอบคุณวุฒิ CFA และ ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินการลงทุนมากว่า 10 ปี โดยทำงานร่วมกับทีมอาจารย์ผุ้ทรงคุณวุฒิที่ล้วนแต่มีความรู้และความสามารถอีกหลายท่าน

 

Our Mission

 

สถาบันของเราก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยอบรมและผลิตบุคลากรสายการเงินคุณภาพให้กับทุกภาคธุรกิจโดยหวังมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมในระดับสากลของประเทศไทย

 

 

Our Three Most Important Goals 

 

1. เรามุ่งมั่นอบรมความรู้ด้านการเงินอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดจากการเรียนปริญญาตรี และ โทในมหาวิทยาลัย

 

2.เรามุ่งมั่นอบรมและดูแลนักเรียนให้พร้อมที่สุดสำหรับการสอบ CFA ในทุกระดับ และพร้อมให้คำแนะนำและการ

เตรียมตัวอย่างถูกวิธีจนประสบความสำเร็จตลอดเส้นทาง

 

3.เรามุ่งมั่นเพิ่มโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายของผู้สมัครงานที่มีคุณภาพผ่านการแนะนำ และ การติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหางานชั้นนำ ให้กับนักเรียนของสถาบันทุกๆคน

 

 

Our Quality Philosophy

 

คุณภาพ คือ สิ่งที่เราเชื่อ และ ยังคงมุ่งมั่น จัดการเรียนการสอนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมาตลอด 5 ปี โดยผู้เรียนจะพบคุณภาพของเราได้จาก

 

-       การออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จให้แก่ผู้เรียน

o  การประเมิน และ วางแผนการเตรียมตัวสอบรายบุคคลก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง 

o  การให้ชั่วโมงเวลาการเรียนการสอนที่มากครั้งและเพียงพอ 

o  การคัดสรรอาจารย์ CFA ที่มีทั้งประสบการณ์สูงในการสอบ CFA การสอนและการทำงาน

o  การถ่ายทอดที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

o  การวางแผนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เรียนที่มีระดับความตั้งใจสูงพอๆกัน

o  การเน้นการเรียนรู้เชิงรุก และ เน้นการฝึกซ้อมและฝึกฝนตลอดหลักสูตร

o  การประเมินผลการเรียนรู้ และ ความพร้อมในการเตรียมตัว 

 

-       การวางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของทุกๆฝ่าย 

o   อาจารย์หลัก 1 ท่าน จะดูแลนักเรียนใกล้ชิด และ สนิทสนมตลอด 4 เดือน 

o   นักเรียนจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสอบ CFA เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใน

     การเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน 

o   โรงเรียนให้คำมั่นว่า จะจัดการเรียนการสอนตามรอบที่กำหนดไว้ โดยไม่เกี่ยง

     จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนต่อคลาส 

 

-       การคัดสรรสิ่งอื่นที่เราคิดว่าดีและมีคุณภาพที่สุดสำหรับผู้เรียนที่จะสนับสนุนการเรียนให้มีประสิทธิภาพที่สุด เช่น

o   การคัดสรรเอกสารการเรียนที่ได้คุณภาพ และ หลากหลาย 

o   การจัดการเรียนการสอนในสถานที่ที่สวยงาม สะอาด สงบ เดินทางสะดวก เหมาะแก่การเรียนรู้

o   การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาทั้งในเรื่องเนื้อหาการสอบ หรือ การหางาน อย่างเต็มที่