Pink School of Finance • We strive to build professionals : โรงเรียนการเงิน เพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFA ทุกระดับ และ Workshop อบรมสำหรับพนักงานองค์กร
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
สวัสดีค่ะ ครูพิ้งขอพานักเรียนทุกท่านก้าวสู่ปีที่ 7 ของเรา ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมเช่นเคยนะคะ !

NOTICE BOARD & Upcoming Event

แนะนำ หลักสูตร The Ultimate CFA Prep
เพื่อมุ่งไปที่ 'การสอบผ่าน CFA ถึง Level 3 และสามารถขึ้นทะเบียนเป็ 26 Sep 2016
Readmore »
CFA Starter รอบล่าสุด 2017-2018 เปิดแล้ว !
ตรวจสอบราคาพิเศษ และ ตารางเรียน ที่นี่ 06 Sep 2017
Readmore »
CFA Advance L1, 2 และ 3 รอบ Jun2018 เปิดแล้ว !
ตรวจสอบราคาพิเศษ และ ตารางเรียน ที่นี่ 06 Sep 2017
Readmore »
CFA Restart รอบ Jun2018 เปิดแล้ว!
ตรวจสอบราคาพิเศษ และ ตารางเรียน ที่นี่ 06 Sep 2017
Readmore »
 Pink School of Finance
Our Inspirational stories #CFA Advantage