Pink School of Finance • We strive to build professionals : โรงเรียนการเงิน เพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFA ทุกระดับ และ Workshop อบรมสำหรับพนักงานองค์กร
Call us : 081 8394115
: @pinkschools     Follow Us on :
ขอต้อนรับสู่ปีที่ 6 ของการเป็น Boutique Finance School อย่างภาคภูมิใจค่ะ

NOTICE BOARD & Upcoming Event

CFA Starter รอบ Sep 2017 เปิดแล้ว !
ตรวจสอบราคาพิเศษ และ ตารางเรียน ที่นี่ 10 Apr 2017
Readmore »
CFA Restart L1 รอบ Dec2017 เปิดแล้ว !
ตรวจสอบ ราคาพิเศษ และ Download ตารางเรียน ที่นี่ 10 Apr 2017
Readmore »
CFA Advance L1 รอบ Dec 2017 เปิดแล้ว !
ตรวจสอบ ราคาพิเศษ และ Download ตารางเรียน ที่นี่ 14 Mar 2017
Readmore »
แนะนำ หลักสูตร The Ultimate CFA Prep
เพื่อมุ่งไปที่ 'การสอบผ่าน CFA ถึง Level 3 และสามารถขึ้นทะเบียนเป็ 26 Sep 2016
Readmore »
 Pink School of Finance
Our Inspirational stories #CFA Advantage